تحقیق سیستم تولید به هنگام یا درست به موقع در مدیریت سازمانی

تحقیق سیستم تولید به هنگام یا درست به موقع در مدیریت سازمانی

این تحقیق در مورد سیستم تولید به هنگام یا درست به موقع در مدیریت سازمانی در ۷۰ صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش شامل سیستم تولید به هنگام یا درست به موقع در مدیریت سازمانی،تولید به موقع،تولید به هنگام،JUST IN TIME،JIT،عناصر توليد به موقع،پيش نيازهاي يك برنامه JIT،مديريت توليدي JIT،عامل زمان و سرعت در JIT،اندازه گيري كارايي در JIT،انواع سیستمهای تولید، برنامه ريزي سيستم JIT،اهداف سیستم کنترل کششی در مدیریت،مدیریت زمان، و… می باشد.

فهرست

تاريخچه ي توليد به موقع.. ۴

عناصر توليد به موقع.. ۵

اهداف اصلي توليد به موقع.. ۵

محدوديتهاي سيستم توليد به موقع.. ۶

پيش نيازهاي يك برنامه JIT. ۶

برنامه ريزي سيستم توليد به موقع.. ۷

رويكردها و اصول سيستم توليدي JIT. ۷

رويكرد مديريت توليدي JIT. ۸

رويكرد مديريت موجودي هاي JIT. ۸

رويكرد مديريت كيفيت سيستم JIT. ۹

عامل زمان و سرعت در JIT. ۱۰

مديريت كارخانه براي توليد بموقع.. ۱۱

اندازه گيري كارايي در JIT. ۱۲

دلایل اصلی دشواری‏های طراحی سیستم برنامه‏ریزی و کنترل تولید. ۱۳

تولید به‏ هنگام just in time:JIT. ۱۳

ناکارایی‏هایی که منجر به نگهداری موجودی می‏شوند عبارتند از: ۱۳

مرور ۱۵

تاخیردر شروع و بهینه‌سازی آن.. ۱۶

تاریخچه. ۱۷

تاریخچه. ۱۸

فلسفه به موقع.. ۲۰

موجودی.. ۲۱

نوسانات قیمت و کیفیت… ۲۱

تأثیرات… ۲۱

مزیت‌ها ۲۲

سودهای اصلی سر-وقتی: ۲۲

انواع سیستمهای تولید. ۲۴

فشار در مقابل کشش…. ۲۴

کانبان.. ۲۴

پیش شرط های اجرای سیستم کانبان.. ۲۵

تعريف عمومي JIT. ۲۷

تعريف JIT از نظر انجمن حسابداران رسمي آمريکا (AICPA): ۲۷

چرا برخي شرکت ها از سيستم JIT استفاده مي کنند؟ ۲۷

تفاوت موجودي هاي سيستم کلاسيک با سيستم JIT. ۲۸

نگرش کلاسيک به موجودي ها ۲۸

نگرش سيستم JIT به موجودي ها ۲۸

عناصر و ويژگي هاي عمده ي سيستم JIT در فرآيند توليد. ۲۸

اهداف اجراي يک سيستم JIT. ۳۰

مزاياي سيستم JIT در توليد. ۳۱

ساختار برنامه ريزي سيستم JIT. ۳۱

اندازه گيري كارايي در سيستم JIT. ۳۲

حسابداري سيستم JIT. ۳۲

برخي از شرکت هاي بزرگي که در حال حاضر از سيستم JIT استفاده مي کنند ، عبارتند از: ۳۳

نتيجه گيري.. ۳۳

سیستم کششی.. ۳۵

اهداف سیستم کنترل کششی.. ۳۶

روش های کاری استاندارد: ۴۱

محدودیتهای JIT : ۵۰

سیستم تولید به موقع ( Just-In-Time ) چیست… ۵۳

تعریف JIT از نظر انجمن حسابداران رسمی آمریکا (AICPA): ۶۲

تفاوت موجودی های سیستم کلاسیک با سیستم JIT. ۶۳

نگرش سیستم JIT به موجودی ها ۶۳

عناصر و ویژگی های عمده ی سیستم JIT در فرآیند تولید. ۶۴

ساختار برنامه ریزی سیستم JIT. ۶۶

اندازه گيري كارايي در سیستم JIT. ۶۷

حسابداری سیستم JIT. ۶۷

 

تاريخچه ي توليد به موقع

توليد به موقع يك فلسفه ي مديريت ژاپني است كه از اوايل دهه ي ۱۹۷۰ در بسياري از مؤسسات توليدي ژاپن مورد استفاده قرار گرفت . اين فلسفه نخستين بارتوسط تائيچي اونو در شركت تويوتا به عنوان ابزاري براي بر آورده ساختن خواسته يمشتري با حداقل تاخير معرفي و به كار گرفته شد . به همين دليل ، تائيچي اونو اغلب پدر سيستم توليد بهنگام ناميده مي شود .

كارخانجات توليد تويوتا اولين محلي بودند كه نظام توليد بهنگام در آنها مطرح گرديد . اين سيستم در طول بحران نفتي سال ۱۹۷۳ مورد حمايت وسيعي قرار گرفت و پس از آن توسط بسياري از سازمانهاي ديگر انتخاب گرديد .

شوك نفتي و كاهش فزاينده ي ساير منابع طبيعي ، محرك اصلي انتخاب سراسري سيستم توليد بموقع بود . تويوتا توانست از طريق يك روش مديريتي متفاوت با آنچه كه در زمان خود مرسوم بود چالشهاي روز افزون براي بقا را پشت سر بگذارد . اينروش بر روي افراد ، كارخانجات و سيستمها متمركز بود . تويوتا فهميده بود كه سيستم توليد بموقع تنها زماني موفق خواهد شد كه هر فرد در سازمان در اجراي آن مشاركت داشته باشد و كارخانه و فرايندها براي حداكثر ستانده و بهره وري سازماندهي شوند و برنامه هاي كيفيت توليد براي برآورده ساختن تقاضاي واقعي زمان بندي گردند .

اگرچه در آغاز كار اين سيستم به عنوان روشي براي كاهش سطوح موجوديانبارهاي ژاپني مطرح بود ولي امروزه به يك فلسفه ي مديريتي شامل مجموعه اي از علوم و در اختيار گرفتن يك سري جامع از اصول و تكنيكهاي توليد گسترش يافته است .

عناصر توليد به موقع

توليد به موقع شامل اجزايي است كه بايد با هم ادغام شوند تا به صورت هماهنگ جهت دستيابي به اهداف JIT عمل نمايند .

اين اجزا در اصل شامل منابع انساني ، خريد ، فرايند توليد ، برنامه ريزي و وظايف هماهنگي در يك سازمان مي گردند .

مشاركت كاركنان : جلب حمايت و موافقت تمامي كاركناني كه در دستيابي به اهداف سازماني نقش دارند يك اصل كاملاً ضروري در موفقيت Just In Time است . حمايت و توافق مي تواند از طريق سهامداران و مالكين شركت ، مديريت ، دولت وسازمانهاي كارگري و … جلب شود .

كارخانجات : براي ملحق شدن به سيستم توليد به موقع بايد تغييرات بسياري در كارخانجات ايجاد گردد . اين تغييرات شامل تغييرات در جانمايي كارخانه ، سيستم كشش تقاضا ، كارگران چند مهارته ، كانبان ، خودكنترلي ، برنامه ريزي مواد مورد نياز و بهبود مستمر و … هستند .

سيستمها : سيستمهاي درون يك سازمان به تكنولوژي و فراينهاي مورد استفاده براي ارتباط ، برنامه ريزي و هماهنگي فعاليتها و مواد اوليه مورد استفاده در توليد اطلاق مي شود .

دو نمونه از اين سيستمها برنامه ريزي مواد مورد نياز و برنامه ريزي منابع ساخت هستند .

در سيستم توليد به موقع ، كيفيت از اهميت فزاينده اي برخوردار است و به همين دليل بكارگيري كنترل كيفيت فراگير يك جزء اضافه شده به Just In Time است .كيفيت فراگير به معني تاكيد بر اين نكته است كه محصول را بايد از همان آغاز به طورسالم توليد نمود و اين با روش سنتي بعد از وقوع ، تضاد قابل توجهي دارد .

اهداف اصلي توليد به موقع

براي توليد به موقع سه هدف اصلي وجود دارد كه اين اهداف در ماهيت عمومي متجانس هستند و مي توان آنها را در سازمانها و صنايع مختلف كه با يكديگر تفاوت زيادي دارند انتخاب و به كار گرفت .

افزايش ميزان بهره وري در فرايند توليد

افزايش توانايي سازمان براي رقابت با شركتهاي رقيب و حفظ قابليت رقابت در بلندمدت

كاهش سطح مواد ، زمان و كار در فرايند توليد

سه هدف عمومي بالا براي هر شركتي قابل اجرا هستند : ولي به هر حال ، چندين هدف ديگر نيز وجود دارند كه ممكن است مختص هر سازمان باشند . اهداف براي هرسازمان در اولويت و اهميت آنها مختصر مي شوند .اين اهداف داراي طيف زماني بلند و كوتاه مدت هستند و شامل موارد زير مي شوند :

شناسايي و پاسخگويي به نيازهاي مشتري

تطبيق منطق كاري ژاپني با هدف گذاري بهبود مستمر

طراحي كارخانه براي حداكثر بهره وري و سهولت توليد

هدف گذاري براي ارتباط هزينه كيفيت بهينه

كاهش اتلاف هاي غير ضروري

هدف گذاري براي ايجاد اعتماد در بي

نوشته تحقیق سیستم تولید به هنگام یا درست به موقع در مدیریت سازمانی اولین بار در فايل مارکت – بازار فايل پدیدار شد.

لطفا از لينک زير دانلود کنيد

دانلود 

فايل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>