تحقیق مایکوباکتریوم کا نساسئی

تحقیق مایکوباکتریوم کا نساسئی

مقدمه:

پیش زمینه: مایکوباکتریوم کانساسئی یک باسیل اسیدفست است که بدون شک بوسیله خاصیت رنگ دهی درحضورنور (فتوکروموژنسی) شناسایی می شود که هنگامیکه درنورقرار می گیرد, پیگمان های زرد ایجاد می کند.در سال ۱۹۵۳ بوهلرو پولاک ابتدا” باکتری را شرح دادند.زیر نور میکروسکوپ,شکل ظاهری آن نسبتا” بزرگ ضخیم ودارای دیواره ی متقاطع می باشد.

معمولترین تظاهر بالینی مایکوباکتریوم کانساسئی عفونت ریوی است که شبیه به توبرکلوزیزریوی می باشد. مایکوباکتریوم کانساسئی هم چنین ممکن است سایر اندام ها راهم آلوده کند.وقوع عفونت به علت اپیدمی های ایدز افزایش یافته است. مایکوباکتریوم کانساسئی دومین حالت معمول عفونت های غیرتوبرکلوزیزفرصت طلب مایکوباکتریومی است که همراه با ایدز می باشد وفقط توسط کمپلکس مایکوباکتریوم آویوم حاد می شود.

پاتوفیزیولوژی:برعکس تمام توبرکلوزیزهای مایکوباکتریومی, مایکوباکتریوم کانساسئی از منابع محیطی جدا نشده است.با این وجود مایکوباکتریوم کانساسئی با درصد پایینی ازفراورده های آبی از مناطق اپیدمیک جدا شده است.به احتمال زیاد مایکوباکتریوم کانساسئی از نمونه های تنفسی یا از مایه کوبی های موضعی بدست آمده است.شواهد کمی درباره انتقال انسان به انسان وجوددارد.تشخیص مولکولی مایکوباکتریوم کانساسئی نشان داده است که هموژن گروهی از ارگانیسم ها می باشد. پنج ژنوتیپ یا زیرگروه وجود دارد.تیپ اول ودوم اغلب در نمونه های بالینی وجوددارددرحالیکه تیپ های دیگر(سوم چهارم پنجم) تنها از نمونه های محیطی بدست آمده است.تیپ اول احتمالا”بیشترین شیوع مایکوباکتریوم کانساسئی از نمونه های انسانی در جهان را دارد.

عفونت مایکوباکتریوم کانساسئی درشش ها ایجاد یک بیماری ریوی شبیه توبرکلوزیز می کند.تظاهرات آسیب شناسی بافتی شبیه به توبرکلوزیز است که ممکن است شامل زخم برجستگی های بدون نکروز یا منعقد شدن باشد.درافرادمبتلا به ایدز یادربیمارانی با سایرانواع ضعف ایمنی بسیاری از این شکل های بافتی شاخص ممکن است حضور نداشته باشد.بعداز ایجادبرجستگی های پوستی مایکوباکتریوم کانساسئی می تواند بیماریهای پوستی موضعی وعفونت های زیرجلدی بافتی ایجادکند.این عفونت ممکن است از مناطق موضعی انتشار یابد وباعث ایجاد لنفادنیت وعفونت یک اندام دوراز موضع یا بیماری منتشر شود.

 

فراوانی:

 

درآمریکا: مایکوباکتریوم کانساسئی یک پاتوژن غیرمعمول درعفونت های قبل ازایدزمی باشد وتوسط پاندمی های ایدزافزایش می یابد. مایکوباکتریوم کانساسئی دومین عامل معمول بیماریهای غیرتوبرکلوزیز مایکوباکتریومی دربیماران مبتلابه ایدزمی باشد.بطورمعمول دربیماران ساکن شهر ودربیمارانی باحقوق بالا ودارای استانداردهای خوب زندگی, گزارش شده است.یک مطالعه در۳۰ روستای شمال کالیفرنیا نشان دادکه مایکوباکتریوم کانساسئی درآمارمحلی بیشتردرافرادی باحقوق پایین وجوددارد(حقوق متوسط ۳۲۰۰۰> دلار).این تحقیق دربرگیرنده ی تعدادزیادی ازبیماران مبتلا به ایدز بود.

بیماری در ایالات متحده بابالاترین وقوع درمناطق مرکزغرب وجنوب غرب اتفاق می افتد.تحقیقی که دربالا به آن اشاره شددر شمال کالیفرنیا انجام گرفت وقوع یکسره ای از ۴/۲مورداز۱۰۰۰۰۰بالغ درسال درکل جمعیت را محاسبه کرد.۱۱۵ مورداز ۱۰۰۰۰۰ فرددرسال HIV مثبت و۶۴۷ مورداز۱۰۰۰۰۰ مبتلا به ایدز بوده اند.این اعدادبسیار بیشترازارقامی بود که بوسیله نظارت آزمایشگاهی ملی درسال۱۹۸۲ تا ۱۹۸۳ تعیین شده بود که انتشار مایکوباکتریوم کانساسئی را ۳/۰در هر ۱۰۰۰۰۰محاسبه کرده بود.

درسراسر جهان: این بیماری در بیشتر مناطق جهان گزارش شده است. بیماری به مقدار نسبتا” زیادی درانگلستان و ولزو درشمال آفریقا درمیان معدنچی های طلا اتفاق افتاد.در انگلستان مایکوباکتریوم کانساسئی بعنوان بیشترین عامل عفونت های ریوی غیرتوبرکلوزیز مایکوباکتریومی درافرادی با تستHIV منفی گزارش شده است.

 

میزان مرگ ومیر:

 

مرگ ومیر مایکوباکتریوم کانساسئی بسته به فاکتورهای متعددی از جمله حضور بیماری زمینه ای, پس نزدن درمان, استفاده از ریفامپین وگسترش بیماری دارد.در یکی از آزمایش های مرکزی آمریکا که شامل ۳۰۲ بیمار در طول بیش از ۵۰ سال (۱۹۹۵-۱۹۵۲) درصدمرگ ۱۱% رانشان دادامااین حالت هم دربیمارانی بااختلالات ایمنی وهم دربیماران بدون اختلالات ایمنی را شامل شد.

با توجه به تحقیقاتی که درگذشته انجام شده درآفریقای جنوبی معدنچی های طلایی که تحت درمان برای عفونت مایکوباکتریوم کانساسئی قرارگرفته بودند نسبت مرگ درافرادی که HIV  منفی بوده اند۲% ودربیمارانی که HIV مثبت بوده اند ۹% گزارش شده است.

بیماری ریوی درمان نشده پیشرفت کرده ومی تواند منجربه مرگ دربیش از۵۰%بیماران شود.

نژاد:  هیچ تفاوت نژادی در انتشاربیماری اعلام نشده است.

جنس: مردها به طورمعمول بیشتراز زنها آلوده می شوندونسبت مردبه زن ۳:۱ است.

سن: عفونت درجمعیت بالغ معمول ترودربین کودکان نادراست.تغییرات سنی ارتباط با جمعیت آلوده به HIV دارد.

 

یافته های بالینی:

 

تاریخچه:بیشتر اغلب مایکوباکتریوم کانساسئی باعث بیماری می شوند که بطوربالینی از توبرکلوزیزقابل تشخیص است.علایم درمقایسه با آلودگی بامایکوباکتریوم توبرکلوزیز کمترحادوبیشترمزمن است.عفونت بدون علامت درمقدار کمی (۱۶%) اتفاق می افتد.

میزبان سالم

 • اغلب بیشترعلایم ریه شامل سرفه (۹۱%), خلط (۸۵%), کاهش وزن (۵۳%), تنگی نفس (۵۱%), دردقفسه سینه (۳۴%), خلط خونی (۳۲%) وتب وتعریق(۱۷%).
 • عفونت پوستی شبیه اسپوروتریشوزیز ودرثانی شبیه انتشارلنفاتیک موضعی است. زخم های جلدی ممکن است شامل ندول , پوستول, ضایعات زخمی, لکه های قرمز, آبسه وزخم باشد.

میزبان بااختلالات ایمنی

 • عفونت درموردبیماری ایدزدیربروز می کند. شش معمولترین اندامی است که درگیر می شود.علایم معمول گزارش شده شامل تب, لرز, تعریق شبانه, سرفه با یا بدون خلط, کاهش وزن, ضعف, تنگی نفس ودردقفسه سینه می باشد.
 • عفونت منتشر اغلب در۲۰% موارد بیماران آلوده بهHIV که نمونه های مایکوباکتریوم کانساسئی داشته اند اتفاق می افتد.
 • مننژیت شبیه به مننژیت مایکوباکتریوم توبرکلوزیزدربیماران آلوده بهHIV گزارش شده است وممکن است نسبت بالای مرگ ومیر راعلیرغم استفاده های آنتی بیوتیکی مناسب داشته باشد.
 • باکتریمیا, پری کاردیت با خونریزی قلبی, زخم های دهانی, سینوزیت مزمن, استئومیلیت وآبسه های پوست سردربیماران ایدزی گزارش شده است.
 • عفونت منتشر مایکوباکتریوم کانساسئی نیزدرسایرمیزبانان بااختلالات ایمنی گزارش شده است.مانند بیماران مبتلا به سندرم میلودای پلازی وبیماران تحت همودیالیز.
 • عفونت پوستی درمیزبان هایی که دارای اختلالات ایمنی اند اغلب اشکال بالینی غیرمعمول دارند.مانند سلولیت و سروما.این اشکال درطول بافت شناسی غیرمعمول مانندنبود گرانولوما ممکن است باعث به تاخیرافتادن تشخیص شود.

 

یافته های فیزیکی:

 

یافته های معمول فیزیکی شامل مواردزیرمی باشد:

 • تب
 • آسیب ریوی وخس خس کردن
 • لنف آدنوپاتی

بررسی یک سری ۴۹ نفری از بیمارانی که بوسیله یHIV هم آلوده شده اند یافته های زیررادرزمان ابتدای نمونه برداری مایکوباکتریوم کانساسئی نشان داد:

 • بیماری ریوی
 • تب(۴۵%)
 • آسیب های ریوی (۴۰%)
 • لنف آدنوپاتی (۲۵%)
 • خس خس کردن سینه (۲۰%)
 • هپاتواسپلنومگالی(۵%)
 • بیماری منتشر

تحقیق مایکوباکتریوم کا نساسئی

نوشته تحقیق مایکوباکتریوم کا نساسئی اولین بار در فايل مارکت – بازار فايل پدیدار شد.

لطفا از لينک زير دانلود کنيد

دانلود 

فايل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>