مشخصات اجرايي تجهيزات سرد خانه ها و اتاق های انجماد

مشخصات اجرايي تجهيزات سرد خانه ها و اتاق های انجماد

بخش واكسنها و زيست شناسي

با سپاس از بخشايش كساني كه حمايتهاي مالي نامشخص شان كه استخراج اين سند را ممكن ساخت.

اين مدل بخشي از مجموعه هاي زير است:

E1: مشخصات اجرايي تجهيزات براي سردخانه ها و اتاق هاي انجماد

E2: مشخصات اجرايي تجهيزات براي موتور سيكلت ها

E3: مشخصات اجرايي تجهيزات براي يخچال ها و فريزرها

E4 و E11: مشخصات اجرايي تجهزيات براي ظروف عايق شده

E5: مشخصات اجرايي تجهيزات براي وسايل كنترل مداوم درجات حرارت

E6: مشخصات اجرايي جهيزات براي وسايل كنترل مداوم درجه حرارت

E7: مشخصات اجرايي تجهيزات براي وسايل جانبي زنجيره اي سرد

E8: مشخصات اجرايي تجهيزات براي وسايل تزريق

E9: مشخصات اجرايي تجهيزات براي استريل كننده هاي بخار

E10: مشخصات اجرايي تجهيزات براي وسايل جانبي تزريق

اين مدل شامل مرجع هايي براي اسناد زير است:

who/V&B/02-34: توصيه براي ايجاد يا تصحيح مخزنهاي واكسن متوسط يا اوليه.

who/V&B/00.13: صفحات اطلاعات توليد (ويرايش ۲۰۰۰)

 

 

اسامي استفاده شده و ارائه مطالب در اين نشريه اشاره به توضيح هيچ عقيده اي در سهم سازمان جهاني بهداشت با نظريه وضعيت قانوني كشوري، قلمرويي، شهري يا محلي يا مستولينش، يا با نظر به تحديد حدود مرزها يا خطوط مرزي ندارد. خطوط نقطه چين روي نقشه ها نمايانگر خطوط مرزي تقريبي هستند كه ممكن است هنوز موافقت كامل وجود نداشته باشد.

ذكر شركت هاي مشخص يا توليدات توليد كنندگان مشخص اشاره به اين ندارد كه آنها مورد تاييدند يا توسط سازمان جهاني بهداشت در ترجيح به ديگران با طبيعت مشابه كه ذكر نشده اند، توصيه مي شوند. خطاها و حذفيات مستثني شده است، نام محصولات اختصاصي با نوشتن اولين حرف نام با حروف بزرگ مشخص شده است.

سازمان جهاني بهداشت اينكه اطلاعات حاوي اين نشريه كامل و صحيح است را تضمين نمي كند و مسئول هرگونه خسارات وارده ناشي از استفاده از آن نخواهد بود.

فهرست

اختصارات
۱. مقدمه
۱٫۱ سردخانه ها و اتاق هاي انجماد
۱٫۲ توصيف تجهيزات
۲. چگونگي خريد و نگاهداري سردخانه ها و اتاقهاي انجماد
۳. چگونگي استفاده از اين سند
۴. سردخانه هايي كه درجه حرارت ۲C+ تا +۸C كار مي كنند
۵. اتاقهاي انجمادي كه در درجه حرارت -۱۵C تا -۲۵C كار مي كنند
ضميمه ۱: نشان CFE- free
ضميمه ۲: جزئيات مكان براي سردخانه و اتاق انجماد

 

 

اختصارات

 C Degrees Centigrade درجه سانتيگراد
CFC Chlorofluorocarboon كلروفلورو كربن
DB Decibels دسي بل
EPI Expanded Programme on Immunization برنامه‌توسعه‌اي در مصونيت‌سازي
Hrs Hours ساعات
Hz Herz هرتز
Incoterms 2000 International Chamber of Commerce Commerial delivery terms دفتربين المللي بازرگاني
ISO International Standards Organization سازمان استاندارد هاي بين المللي
K Kelvin كلوين
Kg Kilograms كيلوگرم
KVA Kilovotts كيلووات آمپر
Kwh Kilowatt- hours كيلووات ساعت
m Metres متر
m2 Square metres متر مربع
m3 Cubic metres متر مكعب
mm Millimeteres ميلي متر
PC Personal Computer كامپيوتر شخصي
PIS Who/ UNICEF Product information sheets صفحات اطلاعات توليد
ITS- 90 International Temperature Scale of 1990 مقياس‌درجه‌حرارت‌بين‌المللي۱۹۹۰
UNICEF United Nations Children’s und صندوق كودكان سازمان ملل
W Watts وات
WHO World Heath organization سازمان جهاني بهداشت

 

 

 .۱مقدمه:

۱٫۱ سردخانه ها و اتاقهاي انجماد

سردخانه ها و اتاقهاي انجماد به طور معمول براي نگهداري واكسنها در سطح ملي يا تقريباً ملي براي طول زمان چندين ماه استفاده مي شود. اگر سردخانه يا اتاق انجمادي قادر به كار نباشد، خدمات مصونيت سازي (ايمن سازي) تمام كشور ممكن است در خطر قرار بگيرند. بنابراين تجهيزات بايد تا بالاترين استانداردهاي در دسترس، مشخص شده، نصب شده و نگاهداري شود.

اين سند، مشخصات براي واحدهاي اوليه و به اندازه كافي بزرگ با ظرفيت در حدود ۴۰ متر مربع را به صورت مختصر ارائه مي كند. (اين مشخصات) اتاقهاي انجمادي كه به طور قابل توجهي بزرگتر هستند فقط بايد با مشورت با يك متخصص سرمايش تعيين مشخصات شوند.

  1. ۱ توصيف تجهيزات

مشخصات اجرايي ارائه شده در اين سند براي انواع اتاقهاي مناسب براي نگهداري واكسنها در زير به كار مي رود:

E1/ CR     سردخانه‌ها ( +۸C تا +۲C)

E1/ FR اتاقهاي انجماد ( -۱۵C تا -۲۵C)

 

چگونگي خريد و نگاهداري سردخانه ها و اتاقهاي انجماد

برخلاف تجهيزات زنجيره اي سرمايش ديگر، سردخانه ها و اتاقهاي انجامد با منظور قبلي ساخته مي شود و بايد در مكان مخصوص اجزا به يكديگر متصل گرديده و شروع به كار نمايد. خريدار براي انتخاب فضايي براي اتاق و براي آماده سازي ان فضا طوري كه  آن را براي نصب مناسب نمايد، مسئول مي باشد. ساختماني كه سردخانهرا در بر مي گيرد بايد در دسترس و در شرايطي خوب باشد، بايد پرداخت مناسب و تهويه كافي داشته باشد و بايد تغذيه الكتريكي صحيحي داشته باشد.

مراحل درگير در خريد و به كار اندازي يك سردخانه در زير خلاصه مي شود:

براي جزئيات بيشتر به who/ V&B/02.34: توصيه براي ايجاد يا تصحيح مخازن واكسنهاي ابتدايي يا متوسط و منابع مرتبط ديگر مراجعه كنيد.

  1. تصميم گيري براي مكان و ظرفيت: براي مكان و ظرفيت مورد نياز سردخانه (ها) و انجماد (ها) تصميم گيري كنند. فضا (ها) يي را كه مي خواهيد تجهيزات در آنجا نصب گردد را انتخاب كنيد.
  2. ليست نهايي توليد كنندگان: با توليد كنندگان سردخانه تماس بگيريد و تصديق كنيد كه كدام يك قادر به فراهم كردن، نصب، راه اندازي و خدماتي رساني سردخانه ها و اتاق هاي انجماد مطابق با مشخصات حاضر هستند. فهرست مناقصه اي از حداقل سه (۳) شركت تهيه كنند. اگر چه Who توليد كننده خاصي را تاييد نمي كند، فهرستي از توليد كنندگان با تجربه مرتبط در سند who/EPI/V&B/00.13: صفحات اطلاعات توليد (ويرايش ۲۰۰۰)
  3. انجام دهندگان مناقصه را دعوت كنيد: اسناد مناقصه را با ارجاع به مشخصات مدل شامل در سند حاضر آماده كنيد، و انجام دهندگان مناقصه را دعوت كنيد. همزمان انجام دهندگان مناقصه ممكن است براي است براي ژنراتورهاي (مولدهاي) رزرو و اگر كه مورد نياز است دعوت شوند.د راهمنايي براي تشخيص و خريد ژنراتور ها (مولدها) در سند who/ EPI/V&B/00.13: صفحات اطلاعات توليد (ويرايش ۲۰۰۰) ارائه شده است.
  4. قرارداد سفارش تنظيم كنيد: مناقصه ها را دريافت و ارزيابي كنيد. بر روي يك برنامه نصب به توافق برسيد و با توليد كننده برنده قرارداد سفارش تنظيم كنيد.
  5. مكان مخصوص را آماده كنيد: فضايي را براي سردخانه مطابق با نيازهاي توليد كننده و راهنمايي هاي تنظيم شده در سند who/ EPI/V&B/02.34: توصيه براي ايجاد يا تصحيح مخازن واكسنهاي ابتدائي يا متوسط، آماده كنيد.
  6. نظارت كنيد: بر مراحل نصب نظارت كنيد و راه اندازي و آموزش كاربر را سرپرستي كنيد.
  7. مداوماً كنترل كنيد: بر مراحل نصب نظارت كنيد و راه اندازي و آموزش كنرتل كنيد و موثر بودن قرارداد نگهداري را مداوماص كنترل كنيد.
  8. تجديد قرارداد كنيد: مطمئن شويد كه قرارداد نگاهداري بعد از تاريخ انقضاي قرارداد اوليه تجديد شده است.
  9. ۳. چگونگي استفاده از اين سند

مراجعه هاي متقابل (مراجعه از فهرستي به فهرست ديگر) زيادي بين عبارت هاي استاندارد و مشخصات زير وجود دارند. به منظور پرهيز از اغتشاش، كاربران بايد هرگونه عبارات يا انتخاب هاي غيرقابل استفاده را حذف كنند. اما نبايد مقادير عبارات را تغيير دهند.

مشخصات اجرايي تجهيزات سرد خانه ها و اتاق های انجماد

نوشته مشخصات اجرايي تجهيزات سرد خانه ها و اتاق های انجماد اولین بار در فايل مارکت – بازار فايل پدیدار شد.

لطفا از لينک زير دانلود کنيد

دانلود 

فايل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>