تحقیق در مورد نیروگاه توس

تحقیق در مورد نیروگاه توس

\n

پيش گفتار
\nامروزه در كليه نيروگاههاي بخاري ونيروگاههاي سيكل تركيبي كنترل سطح درام ازاهميت ويژه اي برخوردارمي باشدازاين رو نصب وسايل ودستگاههاي مهم ودقيق ضروري مي باشد.
\nدرنيروگاههابراي كنترل سطح تانكها،سيستم هاي مختلفي درنظرگرفته مي‌شود ويكي‌از تانكهاي موجود درنيروگاه كه كنترل سطح آن از اهميت ويژه اي برخوردار است، «درام» مي باشد. چون اين تانك تحت فشار و درجه حرارت‌بالا مي‌باشد،به اين جهت كنترل والوهايي درنظرگرفته ميشود كه باتوجه به اطلاعات وارده سطح درام را كنترل ميكند ولي باتوجه به تجربه نشان داده شده است كه درمقاديربسياركم آب تغذيه، كنترل سطح درام با كنترل والوي بزرگ بسيارمشكل است بنابراين جهت كنترل بهترسطح درام درتناژكم ازوالوكنترلي كوچكتراستفاده مي‌شود.
\nدرتناژ معمولي كنترل والو ۱۰۰% اصلي درمداراست ولي درصورت بروز نقص روي اين كنترل والو، نيازمبرم به كنترل والوي ميباشد كه واحدرا از تريپ حتمي نجات دهد وآن كنترل والو۱۰۰% رزرو مي باشد كه سيستم آن موتوري‌بوده ومي‌تواند درزمانهاي اضطراري جايگزين كنترل والو اصلي شود.
\nبنابراين جهت كنترل بهتر سطح درام درمسيرآب تغذيه ازسه مسير۳۰% ، ۱۰۰% اصلي و۱۰۰% رزرو استفاده مي شود.
\nلازم به ذكراست كه اختلاف فشار دوطرف كنترل والو كه به معروف است ومعادل ۵/۷‌آتمسفر مي باشد، بايستي كنترل گردد كه اين اختلاف فشاربراي پاسخگويي بهترسيستم جهت جبران لحظه اي تناژآب براي سطح درام مي باشد.
\nاساساً هدف اصلي ازسيستم كنترل آب تغذيه اين است كه مقدار آب ورودي به بويلر باتوجه به مقداربخارمصرفي تامين گردد وفلوي آب تغذيه(ورودي به بويلر) طوري تنظيم شود كه درهربار و هرشرايط واحد، سطح دريك حد مشخص قرار گيرد و كنترل‌سطح درام ازاين نظر حائزاهميت است كه سطح درام برروي درجه‌حرارت بويلر تاثيرمستقيم مي گذارد، به طورمثال اگرسطح درام پايين بيفتد در درام حجم بيشتري بخارخواهيم داشت كه در نهايت درجه حرارت بالا مي رود و بالعكس.

\n

تئوريهاي علمي شغل مورد تصدِي
\nشرح سيستم آب تغذيه نيروگاه توس
\nسيستم آب تغذيه اصلي دردياگرام MAS-E4-120 مشخص شده است.
\nاين سيستم براي آب تغذيه اصلي منظورشده كه ازفيدواترتانك تااكونومايزر بويلر به اين نام شناخته مي شود

\n

تحقیق در مورد نیروگاه توس

\n

نوشته تحقیق در مورد نیروگاه توس اولین بار در سیستم همکاری در فروش فایل یک وی دو پدیدار شد.

\r\nلطفا از لینک زیر دانلود کنید \r\n\r\nدانلود فایل

تحقیق در مورد نیمه رساناها

دو تحقیق در مورد نیمه رساناها در این مطلب دانلود خواهید کرد

\n

بیان ساده شده نظریه نیمر سانا
\nنیمرسانا ماده ای است که مقاومت ویژه آن خیلی کمتر از مقاومت ویژه عایق و در عین حال خیلی بیشتر از مقاومت ویژه رساناست، و مقاومت ویژه اش با افزایش دما کاستی می پذیرد.مثلا، مقاومت ویژه مس ۸-۱۰اهم – متر کوا رتز۱۰۱۲ اهم – متر ، و مقاومت ویژه مواد نیمرسانای ، یعنی سیلیسیم ۵/ . اهم- متر و از آن ژرمانیم ۲۳۰۰ اهم -متر در دمای c27 است. برای درک عملکرد نیمرسانا ها و ابزار نیمرسانا ، قدری آشنایی با مفاهیم اساسی ساختار اتمی ماده ضروری است.
\nدیو دهای نیمرسانا
\nساختمان
\nدیود نیمرسانا وسیله ای است که در مقابل عبور جریان ، در یک جهت مقاومت زیاد و در جهت دیگر مقاومت کمی برو ز میدهد . دیود را به طور گستردهای و برای اهداف گوناگون در مدارهای الکترونیکی به کا ر می گیرند و اساساً شامل یک پیوند p-n است که از بلور سیلیسیوم و یا ژرمانیم تشکیل می شود . (شکل ب) نماد دیود نیمرسانا در شکل الف نموده شده است .
\nجهتی که دیود در مقابل عبور جریان مخالقت کمی بروز میدهد با سر پیکان نشان داده شده است .
\nدیود نیمر سانا نسبت به دیود گرما یونی از مزایای زیادی برخوردار است، این دیود به منبع گرم کن نیاز ندارد، بسیار کوچک تر و سبک تر است ، و قابلیت اطمینان بسیار بیشتری دارد.
\nژرمانیم یا سیلیسیمی که در ساخت دیود نیمرسانا به کار میرود باید ابتدا تا رسیدن به غلظت نا خالصی کمتر از یک جزء در ۱۰ ۱۰ جزء پالوده شود.سپس اتمهای ناخالصی مطلوب ، بخشنده ها یا پذیرنده ها ، به مقادیر مورد لزوم اضافه شده و ماده به شکل یک تک بلور ساخته می شود.

\n

تحقیق دوم

\n

۱ بیان ساده شده نظریه نیمرسانا
\nنیمرسانا ماده ای است که مقاومت ویژه آن خیلی کمتر از مقاومت ویژه عایق و در عین حال خیلی بیشتر از مقاومت ویژه رساناست، و مقاومت ویژه اش با افزایش دما کاستی می پذیرد. مثلا، مقاومت ویژه مس ۸-۱۰اهم – متر کوا رتز۱۰۱۲ اهم – متر، و مقاومت ویژه مواد نیمرسانای، یعنی سیلیسیم ۵/ . اهم- متر و از آن ژرمانیم ۲۳۰۰ اهم -متر در دمای c27 است. برای درک عملکرد نیمرسانا ها و ابزار نیمرسانا، قدری آشنایی با مفاهیم اساسی ساختار اتمی ماده ضروری است.
\n۲ دیودهای نیمرسانا
\nساختمان
\nدیود نیمرسانا وسیله ای است که در مقابل عبور جریان، در یک جهت مقاومت زیاد و در جهت دیگر مقاومت کمی برو ز می دهد. دیود را به طور گستردهای و برای اهداف گوناگون در مدارهای الکترونیکی به کار می گیرند و اساساً شامل یک پیوند p-n است که از بلور سیلیسیوم و یا ژرمانیم تشکیل می شود. (شکل ب) نماد دیود نیمرسانا در شکل الف نموده شده است.
\nجهتی که دیود در مقابل عبور جریان مخالفت کمی بروز می دهد با سر پیکان نشان داده شده است.
\nدیود نیمر سانا نسبت به دیود گرما یونی از مزایای زیادی برخوردار است، این دیود به منبع گرم کن نیاز ندارد، بسیار کوچک تر و سبک تر است ، و قابلیت اطمینان بسیار بیشتری دارد.
\nژرمانیم یا سیلیسیمی که در ساخت دیود نیمرسانا به کار می رود باید ابتدا تا رسیدن به غلظت نا خالصی کمتر از یک جزء در ۱۰ ۱۰ جزء پالوده شود. سپس اتمهای ناخالصی مطلوب، بخشنده ها یا پذیرنده ها، به مقادیر مورد لزوم اضافه شده و ماده به شکل یک تک بلور ساخته می شود.
\nبرای ساختن پولک ژرمانیم نوع n مقداری ژرمانیم ذاتی را با کمی ناخالصی در یک بوته ودر خلأ ذوب می کنند، ویک بلور هسته را تا عمق چند میلیمتری در مذاب فرو می برند. دمای ژرمانیم مذاب درست بالای نقطه ذوب بلور هسته قرار دارد، و چند میلیمتری از هسته غوطه ور در مذاب نیز ذوب می شود. این هسته با سرعت ثابتی چرخانده می شود و همزمان به آرامی از مذاب بیرون کشیده می شود، بدین سان یک بلور نوع n تشکیل شده است. با کنترل دقیق این فرایند می توان به غلظت نا خالصی مورد نیاز دست یافت.
\nقرصی از ایندیم در یک پولک ژرمانیم قرار می دهند و به آن دمای با لاتر از نقطه ذوب ایندیم ولی پایین تراز نقطه ذوب ژرمانیم حرارت داده می شود. اينديم ذوب مي شود و ژرمانيم را حل مي كند تا اينكه محلول اشباح شده از ژرمانيم در اينديم به دست آيد. سپس پولك به آرامي سرد مي شود و در خلال سرد شدن يك ناحيه ژرمانيم نوع p در پولك توليد شده و آلياژي از ژرمانيم و اينديم (عمدتاً اينديم) در پولك ته نشين مي شود. پيوند p-n آلياژ سيليسيم را نيز مي توان با همين روش و با بكارگيري آلومينيوم به عنوان پذيرنده، تشكيل داد.

\n

تحقیق در مورد نیمه رساناها

\n

نوشته تحقیق در مورد نیمه رساناها اولین بار در سیستم همکاری در فروش فایل یک وی دو پدیدار شد.

\r\nلطفا از لینک زیر دانلود کنید \r\n\r\nدانلود فایل

تحقیق در مورد موتورهای الکتریکی

تحقیق در مورد موتورهای الکتریکی

\n

فهرست مطالب
\nعنوان صفحه
\nمقدمه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲
\nفصل ۱- موتورهاي القاء يكفاز . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳
\n۱-۱- ساختمان و طرز كار موتورهاي القاء يكفاز. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴
\n۱-۱-۱- تئوري ميدان دوگانه دوار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۶
\n۱-۱-۲-تئوري ميدانهاي متقاطع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۷
\n۱-۲- موتور القاء يكفاز با راه اندازي خودبخود. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۸
\n۱-۳- موتور القاء با راه انداز خازني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۰
\n۱-۳-۱- محاسبات سيم بندي موتورهاي يكفاز با سيم بندي استارت موقت . . . . . . . . ۱۱
\n۱-۳-۲- محاسبه تعداد دور كلافهاي موتورهاي يكفاز . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۳
\n۱-۴-انواع موتورها با خازن راه انداز . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۲۱
\n۱-۵- موتور خازني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۵
\n۱-۵-۱- موتور خازني تك مقدار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۵
\n۱-۵-۲-موتور خازني دو مقدار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۲۶
\n۱-۶- موتورهاي يكفاز با قطب چاكدار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۸
\nفصل ۲- موتورهايي كه از طريق رتور راه اندازي مي شوند . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۰
\n۲-۱- موتور هاي ريپولسيوني ( دفعي ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۱
\n۲-۱-۱-ساختمان موتور ريپولسيون . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۳۲
\n۲-۱-۲- اصل ريپولسيون. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۲
\n۲-۱-۳- موتور ريپولسيون جبراني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۳۴
\n۲-۱-۴- موتور القاء با راه انداز ريپولسيون . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۳۴
\n۲-۱-۵- موتور القاء – ريپولسيون . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۵
\n۲-۲- موتور هايي سري جريان متناوب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۳۶
\n۲-۲-۱- موتور اونيورسال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۳۸
\n۲-۳- موتورهاي سنكرون يكفاز بدون تحريك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۱
\n۲-۳-۱- موتور مقاومت مغناطيسي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۴۲
\n۲-۳-۲- موتور سنكرون پسماندي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۴۳

\n

مقدمه

\n

امروزه موتورهايي كه براي كار با منبع يكفاز طرح مي شوند با انواع مختلف ساخته شده و در منازل ادارات ، كارخانه ها ، كارگاه ها و شركتهاي تجارتي و غيره بطور وسيعي مورد استفاده قرار مي گيرند .
\nموتورهاي كوچك مخصوصاً با قدرت كسر اسب بخار كاربرد فراوان دارند بطوريكه پيشرفت محصولات جديد سازندگان سفينه هاي فضائي ، هواپيماها ، ماشينهاي تجارتي ، ماشين هاي ابزار و غيره در سايه طرح موتورهاي با قدرت كسر اسب بخار امكان پذير مي باشد.
\nچون لزوماً عملكرد و موارد استعمال موتورها بسيار گوناگون است صنعت توليد موتور در زمينه انواع چنين موتورهائي تكامل پيدا كرده بطوريكه براي هر زمينه اي طرحي موجود است.
\nموتورهاي يكفاز را ميتوان بسته به ساختمان و روش راه اندازيشان تقسيم بندي كرد .
\n۱- موتورهاي القاء- القاء يكفاز انشعابي- القاء يكفاز انشعابي خازني- با قطب چاكدار
\n۲- موتورهاي ريپولسيون ( موتورهاي القائي )
\n۳- موتورهاي سري جريان متناوب
\n۴- موتورهاي سنكرون بدون تحريك
\nدر اين مجموعه سعي بر اين شده است كه ساختمان- طرز كار و كاربرد انواع موتورهاي يكفاز تا حد نياز دانشجويان كارداني مورد بررسي قرار گيرد.

\n

تحقیق در مورد موتورهای الکتریکی

\n

نوشته تحقیق در مورد موتورهای الکتریکی اولین بار در سیستم همکاری در فروش فایل یک وی دو پدیدار شد.

\r\nلطفا از لینک زیر دانلود کنید \r\n\r\nدانلود فایل