طرح توليد در و پنجره PVC

١- معرفي محصول
\nمي باشد كه يك واحد توليدي (Poly Vinyl Choloride) محصول مورد نظر، در و پنجره هاي پي وي سي
\nدر اين زمينه، علاوه بر محصولات فوق مي تواند به توليد سقف هاي كاذب، پارتيشن و …. (از جنس پي وي
\nسي) اقدام نمايد . همچنين لازم به ذكر است كه اين در و پنجره هاي توليدي به همراه شيشه م يباشد . چرا
\nكه سيل كردن در و پنجره هاي پي وي سي بسيار با اهميت مي باشد لذا مي بايست اين محصولات به همراه
\nشيشه توليد گردند.
\n٢
\nPVC سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در و پنجره
\nP.V.C در و پنجره هاي
\nمي باشد كه در اين قسمت PVC همانطور كه قبلاٌ نيز اشاره شد، محصول مورد نظر در و پنجره هايي از جنس
\nبه تشريح بيشتر اين محصول پرداخته خواهد شد.
\nچنانكه مي دانيم پنجره يكي از عوامل مهم در توليد بار سرمايشي و گرمايشي ساختمان است . انرژي انتقالي
\nتوسط پنجره از نوع انتقال هدايتي، تشعشعي و نفوذ هواي خارج مي باشد . روش هاي جديد ساخت پنجره
\nعوامل شرح داده شده فوق را تحت كنترل در آورده و نتيجتاً از اتلاف انرژي ب ي مورد ساختمان جلوگيري
\nمي نمايد. نكته مهم در انتقال نور در حد شفافيت آن همراه با صرفه جويي در انتقال حرارت محيط خارج و
\nداخل و همچنين زيبايي آن است.
\nپنجره ها عمدتاٌ با ضريب انتقال حرارت اكتسابي و مقدار نفوذ هوا از درزها مشخص م ي شوند. ساير مشخصات
\nپنجره ها از جمله جنس قاب و ساخت آن نيز در مرغوبيت پنجره مهم مي باشد. نقش پنجره در بار سرمايشي
\nبه مراتب بيشتر از بار گرمايشي است چون در بار گرمايشي انتقال حرارت توسط پنجره صرفاً از نوع انتق ال
\nهدايتي است در صورتي كه در بار سرمايشي انتقال حرارت علاوه بر نوع هدايت آن شامل انتقال تشعشعي نيز
\nمي شود. پنجره هاي بسيار جديد قادرند كه با تغيير وضعيت خود انرژي اكتسابي تشعشعي را در فصول سرد
\nبه داخل محيط خانه انتقال و در نتيجه در انرژي مصرفي ساختمان ها صر فه جويي به عمل آورند . اين پنجره ها
\nعلاوه بر اينكه در صرفه جويي انرژي مؤثر هستند باعث مي شوند كه ديگر احتياجي به نصب وسايل گرم
\nكننده در زير پنجره جهت جلوگيري از كوران، نفوذ هواي خارج به داخل و انتقال هواي سرد از جدار شيشه
\nبه داخل نباشد.
\nبه طور كلي پنجره ها به صورت يك، دو و سه جداره توليد مي شوند. در كشورهاي صنعتي پنجره دو جداره
\nبيشترين مصرف را دارد و در ساير كشورها عمدتاٌ پنجره ها از نوع يك جداره مي باشند كه امروزه در كشور ما
\nنيز جهت صرفه جويي انرژي مطابق اعلام سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور م ي بايست از شيشه هاي
\nدو جداره استفاده گردد . چرا كه بين دو جداره شيشه اي معمولاٌ با گاز آرگون پر م ي شودكه علاوه بر بهبود
\n٣
\nPVC سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در و پنجره
\nمسائل انتقال حرارتي از كدر شدن شيشه ها ناشي از اختلاف دماي دو طرف شيش ه ها جلوگيري به عمل
\nمي آورد.
\n١- نام و كد محصول -١
\nجزء محصولات لاستيك و پلاستيك ( ٢٥ ) و در اين دسته ISIC در و پنجره هاي پي وي سي طبق كدبندي
\nدر و پنجره هاي ISIC بندي جزء محصولات پلاستيكي ( ٢٥٢٠ ) محسوب مي شود . بر اين اساس كد كامل
\n.[ پي وي سي با شماره ٢٥٢٠١٣٣٨ مشخص شده است[ ١
\n٢- شماره تعرفه گمركي -١
\nدر حال حاضر متاسفانه شماره تعرفه مجزايي براي صادرات و واردات در و پنجره هاي پي وي سي تعريف
\nنشده است و اين كالا مطمئنا با كد تعرفه محصولات مشابه ديگر مبادلات آن انجام مي شود. از آنجا كه اين
\nPVC مي باشد، قطعا در كد تعرفه ٣٩٢٠٤٣ كه مربوط به كالاهاي ساخته شده از PVC محصول با پايه
\n.[ مي باشد، قرار دارد[ ٢
\nطبق مذاكرات انجام شده با كارشناسان گمرك علاوه بر اين كد تعرفه ، احتمال اينكه اين محصول با كدهاي
\nديگري نيز وارد يا صادر شده باشد وجود دارد.
\n٣- شرايط واردات -١
\nطبق قوانين و مقررات واردات جمهوري اسلامي ايران، كالاهاي وارداتي به سه گروه زير تقسيم بندي
\nمي شوند:
\n١- كالاي مجاز: كالايي است كه ورود آن با رعايت ضوابط نياز به كسب مجوز ندارد.
\n٢- كالاي مشروط: كالايي است كه ورود آن با كسب مجوز امكان پذير است.
\n٣- كالاي ممنوع : كالايي است كه ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (به اعتبار خريد و فروش يا
\nمصرف) و يا به موجب قانون ممنوع گردد.
\n٤
\nPVC سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در و پنجره
\nدر رابطه با محصول اين طرح، در و پنجره هاي پي وي سي جزء گروه اول اين دسته بندي قرار دارد و با
\nرعايت ضوابط مشكلي به لحاظ واردات آن در حال حاضر وجود ندارد.
\nهر كالايي كه وارد كشور مي شود بسته به ماهيت آن محصول داراي مقررات و ضوابط خاص خود مي باشد و
\nتعرفه هاي گمركي براي حمايت از توليد كنندگان و مصرف كنندگان داخلي براي محصولات مختلف متفاوت
\nمي باشد . در اين رابطه چنانچه يك محصول وضعيت توليد كنندگان داخلي را به مخاطره بياندازد مسلما
\nحقوق گمركي آن محصول بالا خواهد بود و بر عكس چنانچه محصولي به هر دليلي در كشور توليد نشود يا
\nاينكه نياز كشور از توليد آن محصول بيشتر باشد به علت جلوگيري از مسائل تورم تا حد ممكن از حقوق
\nگمركي آن محصول كاسته شده است.
\nهمانطور كه در بند قبل نيز اشاره شد، تعرفه گمركي مجزايي براي در و پنجره هاي پي وي سي وجود ندارد
\nو اين محصول با تعرفه محصولات ديگر وارد كشور مي شود. لذا با توجه به كد تعرفه مشابه اين محصول
\n.[ حقوق گمركي آن در حال حاضر ٤ درصد مي باشد[ ٢
\n٤- بررسي و ارائه استاندارد -١
\nدر ها و پنجره هاي پي وي سي از پروفيل هايي تشكيل يافته اند كه اين پروفيل هاي پلاستيكي از طريق روش
\nاكستروژن و م اشين اكستروژن به طور پيوسته و ممتد توليد مي شوند . بنابر نحوه بكارگيري پروفيل ها و
\nاستفاده از يك، دو يا سه شيشه در و پنجره و ديگر تمهيدات مورد نياز، اين پروفيل ها به شك ل ها، ابعاد و
\nسطح مقطع هاي متفاوتي توليد مي شوند.
\nبا توجه به نحوه اتصال اين پروفيل ها به ديوار كه مي تواند روي يك چارچوب كاملاٌ تراز شده فلزي و يا روي
\nسطوح بتني كاملا تراز شده و به كمك پيچ انجام شود لذا لازم است درون اين پروفيل هاي آلومينيومي
\nمرغوب و برخي از ورق هاي نازك فولادي گالوانيزه استفاده مي كنند . البته بايد اشاره داشت كه اين
\nپروفيل هاي فلزي به سطح داخلي پروفيل پلاستيكي نچسبيده و آزادي حركت دارد.
\nدر جدول شماره ١ خصوصيات فيزيكي انواع پروفيل هاي ساخته شده از پي وي سي جهت مصارف گوناگون
\nاز قبيل در و پنجره هاي پي وي سي آورده شده است.
\n٥
\nPVC سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در و پنجره
\nجدول ١خصوصيات فيزيكي انواع پروفي لهاي ساخته شده از پي وي سي
\nرديف خصوصيت فني

\n

نوشته طرح توليد در و پنجره PVC اولین بار در یک وی دو سایت خرید و فروش فایل پدیدار شد.

\r\nلطفا از لینک زیر دانلود کنید \r\n\r\nدانلود فایل

طرح تولید بسته بندي آب معدنی

مقدمه :
\nآب ماده اي فراوان در کره زمین است. به شکل هاي مختلفی همچون دریا ، باران ، رودخانه و…
\nدیده میشود. آب در چرخه خود ، مرتباً از حالتی به حالت دیگر تبدیل میشود، اما از بین نمیرود.
\nهر گونه حیات محتاج آبمیباشد. مروري بر سوابق تمدنهایی که در طول تاریخ شکل گرفته اند
\nو شکوفا شده اند نشانگر این واقعیت است که وجود آب و امکان دسترسی به آن یکی از کلیدي
\nترین عوامل فراگیري و استمرار آنها بوده است. افزایشتقاضا براي آب و اوجگیري رقابت
\nبین مصرف کنندگان مختلفموجب شده انسان براي ایجاد موازنه وتعادل بین توزیع نیازها و منابع
\nآبموجود مستقیما در وضعیتطبیعی رودخانه ها دخالت کند و با ایجاد تاسیسات گوناگون ذخیره
\nو توزیع آب شرایط طبیعی را به منظور تامین نیازهاي خود تغییر دهد . آب معدنی و آب شرب
\nبعنوان یکی از نیازهاي اساسی روزمره انسان و استمرار حیاتمیباشد . میزان نیاز روزمره هر فرد ۱ تا
\n۲ لیتر میباشد که بستگی به شرایط آب و هوایی و سن و سال دارد . استفاده از آب آشامیدنی سالم و
\nگوارا یکی از مهمترین فاکتورهاي مصرفآبمیباشد که از سالیان بسیار دور به آن توجه شده
\nاست. امروزه مصرف آب هاي بطري اي رواج بسیاري پیدا کرده است چرا که آبهایی که داراي
\nمواد معدنی غنی می باشند براي انسان مفید هستند . آب هاي بطري اي به دو دسته اصلی تقسیم می
\nشوند، آب گازدار و آب ساده ، آب گازدار ممکن استبه طور طبیعی با دي اکسید کربن تصفیه
\nشود اما گاز آن معمولا” در طی عملیاتی به آن اضافه می شود. میکروبها در آب گازدار زنده نمی
\nمانند زیرا دي اکسید کربن حل شده در آببه آن خاصیتاسیدي می دهد.
\nاکثر آبهاي بطري اي، آبچشمه ها یا رودها هستند که در همان محل، در شرایط کاملا” بهداشتی
\nو بدون استفاده از هیچگونه مواد شیمیایی، داخل بطري ها ریخته می شوند. در نتیجه این آبها ممکن
\nاستحاوي باکتریهاي طبیعی و بی ضرر باشند که البته در طول مدت زمان نگهداري، این باکتریها
\nبه این دلیل که از مواد مغذي استفاده نمی کنند تدریجا از بین می روند. در نوعی از آبهاي بطرياي
\nکه با عنوان “آب آشامیدنی”، شناخته شده اند، از مراحل مختلفی براي کم کردن تعداد اینگونه
\nمیکروبهاي احتمالی استفاده می شود .
\n-۱ معرفی محصول
\nآبهاي معدنی ، از چشمههاي طبیعی یا چشمههایی که مصنوعا ایجاد شده اند ، جریان دارند و
\nآنها را در همان سرچشمه در ظرفمخصوصی پر میکنند و براي مصرفحملمینمایند .آب
\nچشمهها بطور کلی داراي نمکهایی هستند که در موقع عبور آباز سطح زمین در آن حل
\nشده ولی آبمقطر فاقد این نمکهاست. مقدار این نمکها در آبهاي معدنی بمراتبزیادتر و
\nلااقل به یکدر هزار میرسد.
\n( -۱-۱ نام و کد محصول (آیسیک ۳
\n۲۲۰۱/ ۲۲۰۱/۹۰ و ۱۰
\n-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی
\nدر داد و ستدهاي بازرگانی بین المللی جهت کد بندي کالاها و تعیین حقوق گمرکی و سود
\nبازرگانی ،اغلب از دو نوع طبقه بندي استفاده می شود که یکی از این طبقه بندي ها نامگذاري
\nبروکسل و دیگري طبقه بندي مر کز استانداردها و تجارتبین المللی می باشد و روشطبقه
\nبندي مورد استفاده دربازرگانی خارجی کشور ایران طبقه بندي بروکسل است که بنابر نیازها و
\nکاربردهاي خاصموجود ،گاهی تقسیم بندیهاي بیشتري در زیر تعرفه ها انجام گرفته است.
\nشماره تعرفه
\nکد سیستم هماهنگ
\nشده
\nنوع و شرح کالا
\nحقوق
\nگمرکی
\nسود
\nبازرگانی
\n۲۲۰۱ آب،آبمعدنی طبیعی یا / ۲۲۰۱ و ۱۰ /۹۰ ۲۲/ ۲۲/۰۲ و ۰۱
\nمصنوعی و ابهاي گازدار شده
\nو….
\n۱۰ درصد یکصد و ده
\nدرصد
\n-۱-۳ شرایط واردات
\nبا توجه به اینکه کشور ایران از آبهاي زیر زمینی بسیاري برخوردار می باشد و از لحاظ منابع
\nآبی در شرایط بسیار خوبی قرار دارد لذا واردات آبمعدنی به کشور مقرون بصرفه نخواهد بود
\n-۱-۴ بررسی و ارائه استاندارد (ملی یا بین الملل)
\nعرضه هر نوع کالائی با توجه به بالا رفتن دانشبشري ضرورت دارا بودن کیفیتمطلوب و
\nآگاهی بیشتر در مورد آن را الزامی نموده است و لذا امروزه براي اغلب کالاها استانداردهائی
\nتدوین و عرضه شده است و استاندارد ملی و جهانی جزئی از شناسنامه هر کالا بشمار می رود
\nرعایتاستانداردهاي ملی براي مصارف داخلی و استانداردهاي بین المللی براي صادرات امري
\nاجتناب ناپذیر است در این زمینه استاندارد تدوین شده توسط مؤسسه استاندارد و تحقیقات
\nصنعتی ایرانتحت شماره ۲۴۴۱ وجود دارد البته مراجع بین المللی استانداردها متعدد هستند که
\nو…. اشاره نمود و با ANSI، ISO، JIS، ASTM،BSI می توان به استانداردهاي جهانی
\nتوجه به اهمیتاین نوع محصول در دنیا استانداردهاي زیادي از سوي مراجع مختلفارائه شده
\nاست.
\nجدول محدوده

\n

نوشته طرح تولید بسته بندي آب معدنی اولین بار در یک وی دو سایت خرید و فروش فایل پدیدار شد.

\r\nلطفا از لینک زیر دانلود کنید \r\n\r\nدانلود فایل

طرح تولید شیره و سرکه و الکل از انگور

چکیده:
\nهدف از انجام این بررسی ، مطالعه و امکان سنجی احداث واحد تولید سرکه و الکل و شیره از انگور
\nو ضایعات کشمش و دیگر مرکبات است .(در این طرح آب انگور نیز به عنوان محصول جانبی تولید
\nمی شود.) در این بررسی بازار فروش، واردات و صادرات ، واحد هاي فعال و در دست احداث , منابع
\nتامین مواد اولیه و کلیه ماشین آلات و سایر امکانات مورد نیاز براي احداث واحد به تفصیل شرح
\nداده شده است.
\n۳ میلیارد تومان دارد و / طبق بررسی انجام شده احداث چنین واحدي نیاز به سرمایه ثابتی حدود ۷
\n۱ میلیارد تومان / هزینه هاي در گردش سالانه مورد نیاز براي تولید و تامین منابع در حدود ۳
\nبرآورد شده است. سرمایه گذاري اولیه طرح ظرف مدت ۴ سال برگشت می یابد .
\nاحداث واحد در مناطق مختلف کشور که مراکز کشت انگور و مرکبات وجود دارد امکان پذیر است
\nکه از این جهت استان هاي همدان، آذربایجان شرقی و غربی, خوزستان و سمنان از جهت حجم
\nتولید داراي مزیت نسبی هستند.
\n-۲ معرفی محصول :
\n-۱-۲ مشخصات کلی محصول :
\n( آب انگور ( کد آیسیک = ۱۵۱۱۳۱۷۵۶ ü
\n( شیره انگور ( کد آیسیک = ۱۵۱۱۳۱۷۶۱ ü
\n( سرکه (کد آیسیک = ۱۵۴۹۲۴۵۱۵ ü
\n( الکل اتیلیک (کد آیسیک = ۱۵۵۱۱۱۱۰ ü
\n-۲-۲ شماره تعرفه گمرکی :
\nآب انگور : ۲۲۰۴۳۰
\nسرکه : ۲۲۰۹۰۰۰۰
\nالکل اتیلیک : ۲۲۰۷۱۰
\nشیره انگور شماره تعرفه گمرکی مجزا ندارد.
\n-۳-۱ شرایط واردات:
\n-۱ آب انگور به میزان ۴۰۰ تن در سال که غالب آن به صورت کنستانتره می باشد واردات دارد و عرضه
\nآن در بازار فروش به صورت ۵۵ الی ۶۵ درصد رقیق شده است.
\n-۲ شیره انگور واردات بسیار کمی به ایران دارد و اکثرا به صورت داخلی یا قاچاق در بازار ایران تامین
\nمی گردد.
\n-۳ میزان واردات سرکه در حدود ۳۶۰ تن در سال بوده و اکثرا نیاز داخل از طریق تولیدات داخلی
\nتامین می شود.
\n-۴ در خصوص الکل اتیلیک، در حدود ۳۸۰۰ تن واردات و بیش از ۱۰۰۰۰ تن تولید در کشور داریم که
\nالبته در صورت راه اندازي واحد هاي چغندر قند و نیشکر خوزستان این میزان تولید افزایشنیز خواهد
\nیافت.
\nبعلاوه متن کلیه بخش نامه هاي مربوط به قوانین صادرات و واردات این محصول نیز در پیوست گزارش
\nآورده شده است.
\n-۴-۱ استانداردهاي ملی وجهانی :
\nنیز api در خصوص استاندارد هاي مربوط به محصول علاوه بر استاندارد هاي ملی ، استاندارد جهانی
\nکه از جمله معتبر ترین استانداردهاي بین المللی است، در جدول زیر آورده شد است.
\nجدول ۱- استانداردها
\nخوراکی خوراکی –ملی صنعتی -ملی api api صنعتی
\n_ ۲۴۶-۵۲۰ _ c- شیره ۳۰۳
\n_ ۲۵۲-۲۰۱ _ c- سرکه ۳۹۷
\n_ ۳۵۷-۹۶۰ _ c192- آب انگور ۵
\n۱۲۴-۴۲ _ d-496 c- الکل ۵۴۴
\nتاکید کرده است که باید عاري از API لازم به ذکر است در مورد الکل خوراکی، استاندارد جهانی
\nناخالصی هاي کربنی و متانولی باشد.در ضمن استاندارد جهانی در مورد سرکه نیز بسیار سخت گیر بوده
\nبسیار تاکید کرده است.نکته قابل توجه این است که اغلب ( PH ) و به خصوصبر روي ثابت اسیدي
\nسرکه هاي تولیدي داخل از این استاندارد پیروي نمی کنند.
\n-۵-۱ قیمتتولید داخلی و جهانی محصول
\nجهت ارایه قیمت خرید و فروش باید پارامتر هاي زیر را در نظر گرفت:
\n-۱ میزان عرضه و تقاضا : که در سال هاي اخیر میزان تولید و تقاضاي این محصولات جز الکل تغییر
\nچندانی نداشته است و طبق آمار الکل رشدي در حدود ده درصد را نشان می دهد
\n-۲ میزان واحد هاي تولید کننده در حال احداث که در برنامه سازمان صنایع جز واحد هاي تولید الکل
\nنیشکر خوزستان واحد تولید کننده دیگري در مورد این محصولات به چشم نمی خورد.
\nدر حال حاضر قیمت هاي ارایه هر محصول در بازار به شرح زیر است :
\nقیمت در نظر گرفته شده براي سرکه مربوط به سرکه مرغوب و غلیظ می باشد.
\nجدول ۲-قیمتهاي بازار ایران
\nقیمت (ریال)
\nشیره(کیلو) ۱۳۰۰۰
\nسرکه(کیلو) ۶۷۰۰
\nآب انگور(کیلو) ۱۱۰۰۰
\nالکل(لیتر) ۱۰۰۰۰
\nقیمت هاي جهانی این محصولات نیز به شرح زیر می باشد :
\n(۱۵،۰۰۰lbs; cents/lbs) جدول ۳- آب انگور در سال ۲۰۰۶
\nقیمت ثبت شده بالاترین قیمت پایینترین قیمت
\n۱۶۷/۹۰ ۱۶۹/۳۵ ۱۶۸/ جولاي ۸۰
\n۱۶۶/۲۰ ۱۶۷/۱۵ ۱۶۶/ سپتامبر ۹۵
\n۱۶۵/۲۵ ۱۶۶/۰۰ ۱۶۶/ نوامبر ۰۰
\n— — ۱۶۶/ ژانویه ۰۰
\n— — ۱۶۶/ مارس ۰۰
\n(۶۰،۰۰۰lbs; cents/lb) جدول ۴-سرکه انگور در سال ۲۰۰۶
\nقیمت ثبت شده بالاترین قیمت پایینترین قیمت
\n۳۴/۱۸ ۳۴/۹۰ ۳۴/ جولاي ۶۰
\n۳۴/۴۴ ۳۵/۰۹ ۳۴/ آگوست ۸۴
\n۳۴/۷۳ ۳۵/۲۰ ۳۵/ سپتامبر ۱۰
\n۳۴/۹۵ ۳۵/۴۰ ۳۵/ اکتبر ۳۵
\n۳۵/۳۶ ۳۶/۰۳ ۳۵/ دسامبر ۸۳
\n(۵،۰۰۰bu min; cents/60lb bushel) جدول ۵-شیره انگور در سال ۲۰۰۶
\nقیمت ثبت شده بالاترین قیمت پایینترین قیمت
\n۷۶۵/۵۰ ۷۸۱/۷۵ ۷۷۸/ جولاي ۰۰
\n۷۷۰/

\n

نوشته طرح تولید شیره و سرکه و الکل از انگور اولین بار در یک وی دو سایت خرید و فروش فایل پدیدار شد.

\r\nلطفا از لینک زیر دانلود کنید \r\n\r\nدانلود فایل