تحقیق و پژوهش در مورد CNC

تحقیق و پژوهش در مورد CNC

امروزه با توجه به اينكه رشد سريع و نياز مبرم آن و كاربرد وسيع دستگاههاي تراش و يا فلز اندازه گيري دقيق اسپاركها و ديگر دستگاههاي ساخت كه خطوط توليد كارخانجات را تشكيل مي دهند و با توجه به اينكه امروزه به انواع سيستمهاي كنترول مجهز شده و فرايندهاي ساهت با دقت و سرعتي بالا انجام مي پذيرد.

امروزه با پيشرفت در علم كامپيوترها دستگاههاي CNC متولد شده اند و در پيشرفت بيشتر صنايع قابل بهره برداري هستند ماشينهاي ابزار كنترل عددي به طور فزاينده اي در صنايع براده برداري وارد مي شوند دقت تكراري بالا كوتاه شدن مدت زمان كار و نياز كم به ابزارها از ديگر دلايل با ماشين هاي ابزار كنترل عددي است.

امروزه همه سازندگان ماشينهاي ابزار CN خود را كاملاً مقيد به رعايت كامل استاندارد Din (ساختمان برنامه) و Din (موقعيت سيستم مختصات) نمي كنند. گاهي براي ساده تر شدن موارد ويژه كاربرد از علائم خاصي استفاده مي كنند كه فقط براي محدوده ويژه كاربرد اعتبار دارد.

N حرف اول كلمه انگليسي Numerical (عددي) و C حرف اول كلمه انگليسي Control (كنترل)

NC يك مفهوم عمومي براي كنترل عددي است و به دستگاههائي اطلاق مي شود كه با نوار سوراخ شده كار مي كنند.

CNC به كنترل عددي توسط كاكپيوتر اطلاق مي شود. پس همه CNCها يك NC نيز هستند ولي به عكس خير.

هدف استفاده از ماشينهاي NCNC در صنعت عبارتست:

۱- خوكارسازي ۲- حركت ابزار را كنترل كنيم ۳- كنترل برروي سرعت دوران قطعه كار

همچنين يكي از نكات مهم استفاده از ماشينهاي كنترل عددي اين است كه تنها ماشيني در صنعت مي باشد كه توليد ارتباط با ماشينهاي ديگر برقرار كند ماشينهاي كنترل عددي است.

بدليل اينكه اين ماشينها با اعداد و حروف كار مي كنند مي توانند با رباط و كامپيوترها و غيره ارتباط داشته باشند كه آنها هم با اعداد و حروف كار مي كنند.

با توجه به گراني قيمت دستگاه و نياز به متخصص و ديگر هزينه هاي بالا اين دستگاههاي كنترل عددي داراي ارزش ويژه اي مي باشند.

ولي امروزه بهترين راه استنفاده از اين نوع دستگاهها نسبت به ساير دستگاهها مي باشد به عنوان مثال:

ماشينهاي ابزار كامپيوتري نسبت به انواع اينورسال داراي محسنات زير مي باشد.

۱- دقت بالاي تولدي قطعات

۲- ماشين ابزار با كنترل كامپيوتري در يك زمان مي تواند به جاي چند دستگاه ماشين ابزار معمولي بكار گرفته شود.

۳- امكان توليد قطعات كه داراي پيچيدگي زياد است با ماشين كنترل عددي بيشتر است.

۴- مصرف ابزار در ماشين ها كنترل عددي كمتر از ماشين هاي معمولي مي باشد.

فصل يكم

مقدمه

يكدستگاه با كنترل عددي دستگاهي است كه توسط يك كد ساختاربافتب و در مسير و هدفي كه برنامهب رايش تعيين كرده است حركت مي كند لازم آن برنامه ريزي قبلي و طبقه بندي اطلاعات و داده هاي مورد نظر دستگاه

اختلاف اساسي در بكارگيري و در فرآيند كار يك دستي و يك ماشين با كنترل برنامه اي در حركت پيشروي است.

در ماشين دستي هركدام از مراحل كار پشت سرهم با دست تنظيم مي شود. و در ماشينهاي با كنترل برنامه اي مراحل كار در يك برنامه ذخيره مي شود.

ماشينهاي ابزار كنترل برنامه اي قبلاً به طور مكانيكي كنترل مي شد.

اما امروزه طور كلي كنترل عددي استفاده مي شود.

نمونه اي از كنترل مكانيكي پيشروي توسط بادامك مطابق شكل است.

وقتي بادامك در جهت عقربه هاي ساعت مي چرخد موقعيت رنده تراشكاري تغيير مي كند. سرعت پيشروي به شكل بادامك بستگي دارد. در اينجا برنامه براده برداري به شكل يك بادامك ذخيره مي شود. برنامه ريزي دستگاه با روش دستي را برنامه نويسي جزء به جزء دستي، توسط صفحه كليد كنترل كننده است.

برنامه ريزي عملياتي كه توسط كامپيوتر انجام مي شود برنامه نويسي با يك كامپيوتر نام دارد.

امروزه كامپيوترها جاي نوارخوان را در دستگاههاي NC ابتدائي گرفت.

در واقع به جاي خواندن و اجراي برنامه از روي نوارهاي سوراخ شده برنامه توسط كامپيوتر دستگاهها اجرا مي شود.

اين دستگاهها بنام دستگاههاي كنترل شونده عددي توسط CNC ناميده مي شوند.

NC يك مفهوم عمومي براي كنترل هاي عددي است و به دستگاههاي اطلاق مي شود كه با نوارهاي سوراخ شده كار مي كنند.

CNC بر كنترل عددي توسط كامپيوتر اطلاق مي شو.د. پس هر CNC ها يك NC نيز هستند ولي برعكس خير.

هدف استفاده از ماشينهاي CNC در صنعت عبارتست.

۱- خودكارسازي ۲- حركت ابزار را كنترل كنيم ۳- كنترل برروي سرعت دوران قطعي كار

همچنين يكي از نكات مهم استفاده از ماشينهاي كنترل عددي اين است كه تنها ماشيني كه در صنهت توليد ارتباط با ماشيم هاي ديگر برقرار كند ماشينهاي كنترل عددي است.

به دليل اينكه ماشينها با اعداد و حروف كار مي كنند مي توانند با رابط و كامپيوترها و غيره ارتباط داشته باشند كه آنها هم با اعداد و حروف كار مي كنند با توجه به گراني قيمت دستگاه و نياز به متخصص ئ ديگر هزينه هاي بالا اين دستگاههاي كنترل عددي «ولي امروزه بهترين راه استفاده از اين نوع» دستگاهها است نسبت به دستگاهها به عنوان مثال:

ماشينهاي ابزار كامپيوتري نسبت به انواع اينورسال داراي محاسن زير مي باشد.

۱- دقت بالاي توليد قطعات

۲- ماشين ابزار با كنترل كامپيوتري در يك زمان مي تواند بجاي چند دستگاه ماشين ابزار معمولي بكار گرفته شود.

۳- امكان توليد قطعات داراي پيچيدگي زياد است با ماشين هاي كنترل عددي بيشتر است.

۴- مصرف ابزار در ماشين هاي كنترل عددي كمتر از ماشينهاي معمولي مي باشد.

تاريخچه NC

در ساتل ۱۹۴۷ John Parsons از شركت پارسونز تحقيقاتي راجع به اطلاعات سه بعدي جهت كنترل دستگاههائي براي ساخت اجزاء جديد هواپيما استفاده مي شوند درست كرد.

در سال ۱۹۴۹ پارسيمز اولين قرارداد خود را با نيروي هوائي امريكا جهت ساخت اولين دستگاه با كنترل عددي منعقد كرد.

در سال ۱۹۵۲ دانشگاه MIT با استفاده از يك كنترل كننده ساختار يافته توانست حركت همزمان سي محوره را ايجاد نمايد. بدين ترتيب روياي كنترل عددي به تحقق پيوست در سال ۱۹۵۵ با اعمال تغييراتي كنترل عددي در صنعت قابل استفاده شد.

دستگاههاي CNC

يك دستگاه CNC كنترل كننده نرم افزاري است كه وقتي برنامه اي به حافظه كامپيوتر آن وارد شد براي انتقال كدهاي آن نياز به سخت افزاري نيست.

در دستگاههاي CNC برنامه هاي اجرائي در حافظه ROM مستقر مي شوند و كدهاي NC در حافظه RAM.

ROM به معني حافظه اي است كه فقط خوانده مي شود. اين حافظه در قطعات و مغزهاي الكترونيكي نوشته مي شوند و فط توسط دستگاههاي خاصي از بين مي روند.

پس برنامه هاي اجرائي تا هنگام روشن بودن دستگاه فعال هستند.

RAM به معناي حافظه متغير در دسترس مي باشد كه توسط كامپيوتر ايجاد مي شود. كدهاي CNC در درون آنها نوشته مي شوند محتويات RAM با خاموش شدن كنترل كننذه از بين مي رود…

برخي از CNC ها از نمونه هاي RAM بنام حافظه CMOS استفاده مي كنند كه در صورت قطع برق كامپيوتر اطلاعات را در خود نگهداري مي كنند.

درك نحوه پردازش اطلاعات در كنترل كننده ها در يادگيري برنامه نويسي دستگاههاي كنترل عددي با كامپيوتر بسيار مفيد است.

تمام پردازنده هاي داخلي با اعداد باينري (اعداد دودوئي) انجام مي شود. اين اعداد از دو عدد صفر و يك تشكيل شده اند.

تحقیق و پژوهش در مورد CNC

نوشته تحقیق و پژوهش در مورد CNC اولین بار در فايل مارکت – بازار فايل پدیدار شد.

لطفا از لينک زير دانلود کنيد

دانلود 

فايل

تحقیق بررسي لامپ‌هاي پرقدرت مورد استفاده در رادار

تحقیق بررسي لامپ‌هاي پرقدرت مورد استفاده در رادار از نظر پهناي باند، قدرت، بهره ، راندمان و غيره

 

چكيـده:

 

اين مقاله تحقيقي در مورد بررسي لامپ‌هاي پرقدرت مورد استفاده در رادار از نظر پهناي باند، قدرت، بهره ، راندمان و غيره مي‌باشد.

در فصل اول با مطالعه روي لامپ‌هاي با ميدان متقاطع (M- Type) و توصيف انواع آن پيشرفت‌هاي اخير در اين زمينه را ارئه نموده است.

در فصل دوم به بررسي لامپ‌هاي با پرتو خطي (O-Type) و انواع مختلف آن و بررسي عمكرد تك‌تك آنها و آخرين تكنولوژي روز جهان پرداخته شده است.

فصل اول

لامپ‌هاي با ميدان متقاطع
(Cross – Field)  مايكروويوي (M-Type)

مقدمه

در لامپ‌هاي با ميدان متقاطع (Cross Fielde) ميدان مغناطيسي dc و ميدان الكتريكي dc بر يكديگر عمودند. در همه لامپ‌هاي CF ميدان مغناطيسي dc نقش مستقيمي در فرآيند اندركنشي RF ايفا مي‌كند.

لامپ‌هاي CF نامشان را از اين حقيقت كه ميدان الكتريكي dc و ميدان مغناطيسي dc بر يكديگر عمودند گرفته‌اند. در لامپ CF الكترونهايي كه توسط كاتد ساطع مي‌شوند بوسيله ميدان الكتريكي شتاب داده مي‌شوند و سرعت مي‌گيرند. اما همانطور كه با ادامه مسير سرعتشان بيشتر مي‌شود توسط ميدان مغناطيسي خم مي‌شوند. اگر يك ميدان RF در مدار آند به كار برده شود الكترون‌هايي كه در طي اعمال ميدان كاهنده وارد مدار شوند كند مي‌شوند و مقداري از انرژي خود را به ميدان RF مي‌دهند. در نتيجه سرعتشان كاهش مي‌يابد و اين الكترونهاي با سرعت كمتر در ميدان الكتريكي dc كه به ميزان كافي دور هست تا ضرورتاً همان سرعت قبلي را دوباره بدست بياورند طي مسير مي‌كنند. بدليل كنش اندركنش‌هاي ميدان متقاطع فقط آن الكترون‌هايي كه انرژي كافي به ميدان RF داده‌اند مي‌توانند تمام مسير تا آند را طي كنند. اين خصيصه لامپ‌هاي CF را نسبتاً مفيد مي‌سازد. آن الكترونهايي كه در طي اعمال ميدان شتاب‌دهنده وارد مدار مي‌شوند بر حسب دريافت انرژي كافي از ميدان RF شتاب داده مي‌شوند و به سمت كاتد باز مي‌گردند. اين بمباران برگشتي در كاتد گرما ايجاد مي‌كند و راندمان كار را كاهش مي‌دهد.

در اين فصل چندين لامپ CF را كه عموماً به كار برده مي‌شوند مورد مطالعه قرار مي‌دهيم.

 

  • اسيلاتورهاي مگنترون

Hull در سال ۱۹۲۱ مگنترون را اختراع كرد. اما اين وسيله تاحدود دهه ۱۹۴۰ تنها يك وسيله آزمايشگاهي جالب بود. در طول جنگ جهاني دوم نيازي فوري به مولدهاي ماكروويوي پرقدرت براي فرستنده‌هاي رادار منجر به توسعه سريع مگنترون شد. همه مگنترون‌ها شامل بعضي اشكال آند و كاتد كه در يك ميدان مغناطيسي در ميان يك ميدان الكتريكي بين آند و كاتد كار مي‌كنند مي‌باشند. به دليل ميدان تقاطع بين آندو كاتد الكترون‌هايي كه از كاتد ساطع مي‌شوند تحت‌تأثير ميدان متقاطع مسيرهايي منحني‌شكل را طي مي‌كنند.

اگر ميدان مغناطيسي dc به اندازه كافي قوي باشد الكترون‌ها به آند نخواهند رسيد ولي درعوض به كاتد باز مي‌گردند. در نتيجه جريان آند قطع مي‌شود. مگنترون‌ها را مي‌تان به سه نوع طبقه‌بندي كرد:

 

  • مگنترون با آند دو نيم شده[۱]

اين نوع مگنترون از يك مقاومت منفي بين دو قسمت آند استفاده مي‌كند.

 

  • مگنترون سيكلوترون فركانس

اين نوع مگنترون تحت تأثير عمل سنكرون كردن يك جزء متناوب ميدان الكتريكي و نوسان پريوديك الكترون‌ها در يك مسير مستقيم با ميدان عمل مي‌كند.

 

  • مگنترون موج رونده

اين نوع مگنترون به اندركنش الكترون‌ها با ميدان الكترومغناطيسي رونده با سرعت خطي بستگي دارد. اين نوع از لامپها به صورت ساده به عنوان مگنترون ناميده مي‌شود.

مگنترون‌ها با مقاومت منفي معمولاً در فركانس‌هاي زير ناحيه مايكروويوي كار مي‌كنند. اگرچه مگنترون‌هاي سيكلوترون فركانس در فركانس ناحيه مايكروويوي كار مي‌كنند، قدرت خروجي آنها بسيار كم است (حدود ۱ وات در GHZ 3) و راندمان آنها بسيار كم است. (حدود ۱۰% در نوع آند دونيم شده و ۱% در نوع تك‌آندي) بنابراين دو نوع اول مگنترون‌ها در اين نوشتار مورد توجه نيستند.

مگنترون‌هاي استوانه‌اي

دياگرام شماتيكي اسيلاتور مگنترون استوانه‌اي در شكل زير نشان داده مي‌شود. اين نوع مگنترون، مگنترون قراردادي[۲] نيز ناميده مي‌شود

 

در مگنترون استوانه‌اي چندين حفره به شكاف‌ها متصل شده‌اند و ولتاژ dc V0 بين كاتد و آند اعمال مي‌شود. چگالي شار مغناطيسي B0 در راستاي محور Z است. وقتي كه ولتاژ dc و شار مغناطيسي به درستي تنظيم شوند الكترون‌ها مسيرهاي دايروي را در فضاي آند- كاتد تحت نيروي تركيبي ميدان الكتريكي و مغناطيسي طي مي‌كند

براي سالهاي بسيار مگنترون‌ها منابع پرقدرتي در فركانس‌هايي به بزرگي GHZ 70 بوده‌اند. رادار نظامي از مگنترون‌هاي موج رونده قراردادي براي توليد پالس‌هاي RF با پيك قدرت بالا استفاده مي‌كند. هيچ‌وسيله مايكروويوي ديگري نمي‌تواند همانطور كه مگنترون‌هاي قراردادي مي‌توانند عمل مگنترون را با همان اندازه، وزن، ولتاژ و محدوده راندمان انجام دهد. در حال حاضر، مگنترون مي‌تواند پيك قدرت خروجي تا KW 800 مي‌رسد. راندمان بسيار بالاست و از ۴۰ تا ۷۰% تغيير مي‌كند.

 

مگنترون كواكسيالي[۳]

مگنترون كواكسيالي از تركيب يك ساختار رزوناتوري آند كه توسط يك حفره با Q بالا كه در مورد TE011 كار مي‌كنند احاطه شده است تشكيل شده است.

شيارهايي كه در پشت ديواره حفره‌هاي متناوب ساختار رزوناتوري آند قرار دارند به طور محكمي ميدان‌هاي الكتريكي اين رزوناتورها را با حفره احاطه‌كننده كوپل مي‌كنند. در عمل مود    ميدان‌هاي الكتريكي در همه حفره‌هاي ديگر هم فاز هستند و بنابراين آنها در جهت يكسان با حفره احاطه‌كننده كوپل مي‌شوند. در نتيجه حفره كواكسيالي محيطي مگنترون را در مورد      مطلوب تثبيت مي‌كند. در مورد TE011 مطلوب ميدان‌هاي الكتريكي مسيري دايروي را در داخل حفره طي مي‌كنند و در ديواره‌هاي حفره به صفر كاهش مي‌يابند. جريان در مورد TE011 در ديواره‌هاي حفره در مسيرهاي دايروي حول محور لامپ جريان دارند. مودهاي غيرمطلوب توسط تضعيف‌كننده در داخل استوانه داخلي شياردار نزديك انتهاهاي شيارهاي كوپلينگ ميرا مي‌شوند. مكانيزم تنظيم ساده و قابل اعتماد است. رزوناتور آند مگنترون كواكسيالي مي‌تواند بزرگتر و با پيچيدگي كمتري نسبت به مگنترون قراردادي باشد. بنابراين بارگذاري كاتد كمتر است و شيب‌هاي ولتاژ كاهش داده مي‌شوند.

 

«فهرست مطالب»

صفحه عنوان
چكيده
۱

فصل اول: لامپ‌هاي با ميدان متقاطع مايكروويوي (Cross field)

۲

مقدمه

۳ ۱- اسيلاتورهاي مگنترون
۴ ۱-۱- مگنترون‌هاي استوانه‌اي
۶ ۲-۱- مگنترون كواكسيالي
۸ ۳-۱- مگنترون با قابليت تنظيم ولتاژ
۱۰ ۴-۱- مگنترون كواكسيالي معكوس
۱۱ ۵-۱- مگنترون كواكسيالي Frequency – Agile
۱۳ ۶-۱- VANE AND STARP
۱۵ ۷-۱- Ruising Sun
۱۶ ۸-۱- injection- Locked
۱۶ ۹-۱- مگنترون Beacom  
۱۷ ۲- CFA (Cross Field Ampilifier)
۲۰ ۱-۲- اصول عملكرد
۲۵

فصل دوم: لامپ‌هاي با پرتو خطي (O- Type)

۲۶ مقدمه
۲۶ ۱- كلايسترون‌ها
۲۸ ۱-۱- تقويت‌كننده كلايسترون چند حفره‌اي (Multi Cavity)
۲۹ ۲-۱- كلايسترون‌هاي چندپرتوي  (MBK)
۲۹ ۱-۲-۱- كلايسترون چند پرتوي گيگاواتي (GMBK)
۳۰ ۲- لامپ موج رونده (TWT)
۳۱ ۱-۲- تاريخچة TWT
۳۳ ۲-۲- اجزاي يك TWT
۳۵ ۳-۲- اساس عملكرد TWT
۳۷ ۴-۲- كنترل پرتو
۳۸ ۵-۲- تغيير در ساختار موج آهسته
۳۹ ۶-۲- لامپ‌هاي TWT Couped Cavity
۴۰ ۱-۶-۲- توصيف فيزيكي
۴۱ ۲-۶-۲- اصول كار TWT Couped Cavity
۴۳ ۳-۶-۲- توليد TWT Couped Cavity هاي جديد
۴۷ ۷-۲- لامپ‌هاي Helix TWT
۵۶ ۸-۲- TWT هاي پرقدرت
۶۰  ۳- گايروترون‌هاي پالس طولاني و CW
۶۱ ۱-۳- پيشرفت‌هاي اخير در تقويت‌كننده‌هاي گايروكلاسترون موج ميليمتري در NRL
۶۲ ۲-۳- WARLOC رادار جديد پرقدرت ghz 94

 

تحقیق بررسي لامپ‌هاي پرقدرت مورد استفاده در رادار

نوشته تحقیق بررسي لامپ‌هاي پرقدرت مورد استفاده در رادار اولین بار در فايل مارکت – بازار فايل پدیدار شد.

لطفا از لينک زير دانلود کنيد

دانلود 

فايل

تحقیق تنظيم كننده اتوماتيك ولتاژ

تحقیق تنظيم كننده اتوماتيك ولتاژ

موضوع پروژه:

تنظيم كننده اتوماتيك ولتاژ

مربوط به دروس:

 سيستم هاي تلوزيون

  • ژنراتور سنكرون (۶ و ۴)

در اين فصل ابتدا به شرح ساختمان داخلي ژنراتور سنكرون مي پردازيم و سپس مدل رياضي و مدار معادل آن مطرح مي شود.

  • ساختمان داخلي و اصول كار:

هر ماشين الكتريكي و الكترونيكي داراي دو قسمت مي باشد، يك قسمت گردنده به نام موتور و ديگري قسمت ساكن، استاتوره و رتور به وسيله يك فاصله هوايي كوچك از يكديگر جدا شده اند. استاتور يك استوانه توخالي است و از مواد فرومغناطيسي ساخته شده است. درون استاتور شيارهاي طولي تعبيه شده است. اين استوانه تو خالي از ورقه هاي نازك به هم چسبنده به وجود مي‌آيد، درون شيارها كلانهايي سيم پيچ قرار مي گيرند و طوري به هم اتصال داده شده اند كه سيم پيچ جداگانه را تشكيل مي دهد. لذا استاتور هم درون شيارهاي خود سيسم پيچ ها را جاي مي دهد و هم براي ميدان مغناطيسي حاصله اي ار رتور يك مسير برگشتي با مقاومت مغناطيسي كم ايجاد مي‌كند.

رتور نيز استوانه تو پر بوده و از مواد فرومغناطيسي ساخته شده است، سيم پيچ تحريك بر روي رتور قرار دارد و اين سيم پيچ به منبع تغذيه DC موسوم به تحريك كننده متصل مي شود. عمل سيم پيچ تحريك ايجاد يك ميدان مغناطيسي قوي است و چون رتور مي تواند درون استاتور بچرخد لذا اين ميدان سيم پيچ استاتور را قطع كرده و بر طبق قانون القاي فارادي در آنها ولتاژ القا مي‌كند. رتور استاتور طوري طراحي مي شوند كه هنگام گردش رتور تحت سرعت ثابتي در هر يك از سيم پيچ ها استاتور ولتاژي سينوسي القا شود. اين سه ولتاژ از نظر دامنه با يكديگر برابر بوده و فقط با يكديگر ۱۲۰ درجه اختلاف فازي زماني دارند.

اگر اين سه سيم پيچ استاتور را به صورت سه فاز به هم متصل كنيم يك مولد سه فاز خواهيم داشت. بايد دانست كه به خاطر ملاحظات عملي سيم پيچ هاي استاتور بهصورت ستاره به يكديگر متصل مي شوند.

ايده اصلي عملكرد يك ژنراتور را مي توان توسط بحث درباره ولتاژ القا شده در آرميچر يك ژنراتور سنكرون ساده تكفاز از روي شكل ۱-۱ درك كرد.

 

شكل ۱-۱ مولد سنكرون مقدماتي

سيم پيچ ميدان تحريك (سيم پيچ رتور) توسط يك جريان مستقيم كه توسط جاروبكهاي لغزنده روي كلكتور وارد سيم پيچي مي شوند تغذيه مي شوند. سيم پيچي آرميچر نيز شامل يك كلاف N دروري است كه سطح مقطع آن  در محيط داحخلي استاتور جاي داده شده است. مفتول هائي كه دو طرف اين كلاف را تشكيل مي هند موازي محور ژنراتور بوده و با يكديگر سري شده اند. رتور با سرعت ثابت توسط يك منبع قدرت مكانيكي كه به محور ژنراتور متصل است مي چرخد مسير شار مغناطيسي درشكل به صورت نقطه چين رسم شده است. توزيع چگالي شار در B در فاصله هوائي تابعي از زاويه  پيرامون فاصله هوائي است كه در شكل a-2-1 نشان داده شده است.

توزيع موج چگالي شار را مي توان با شكل دادن صحيح صفحات قطبها به صورت سينوسي درآورد. هنگامي كه رتور مي چرخد شار موجي شكل توسط دو طرف كلاف () جاروب مي شود.

ولتاژ منتجه كلاف در شكل b-2-1 كه يك تابع زماني است داراي شكل موجي شبيه موج چگالي شار B مي باشد.

 

 

شكل ۲-۱- توزيع چگالي ولتاژ توليد شده

در نتيجه يك دور چرخش كامل رتور دو قطبي يك سيكل كامل ولتاژ در آرميچر القا مي شود. از اين رو فركانس ولتاژ بر حسب سيكل بر ثانيه (هرتز) مساوي گردش رتور در ثانيه است يعني فركانس الكتريكي با سرعت مكانيكي همزمان (سنكرونيزه) شده است و بدين علت چنين ماشين هايي را سنكرون مي گويند يك ماشين سنكرون دو قطبي بايد ۳۰۰۰ درو در دقيقه بچرخد.  تا ولتاژي با فركانس ۵۰ هرتز توليد نمايد. بسياري از ماشين هاي سنكرون داراي قطب هاي بيشتر از دو مي باشد. شكل ۳-۱ يك مولد چهار قطبي تك فاز مقدماتي را نشان مي دهد.

 

شكل ۳-۱ مولد سنكرون مقدماتي چهار قطبي

 

كلافهاي ميدان طوري متصل ده است كه قطب ها به طور متناوب پلاريته شمال و جنوب دارد. توزيع شار در دو سيكل پيرامون محيط آرميچر مانند شكل ۴-۱ مي باشد.

شكل ۴-۱ توزيع چگالي شار در يك ژنراتور سنكرون چهارقطبي

سيم پيچي آرميچر شامل دو كلاف  و  مي باشد كه به طور سري به هم متصل شده اند. پهناي هر كلاف نصف طول موج شار مي باشد. در اين حالت ولتاژ توليد شده دو سيكل كامل را در هر چرخش رتور طي مي‌كند. فركانس ولتاژ توليد شده دو برابر سرعت چرخش بر ثانيه است. (بر حسب هرتز)

رتورهاي نشان داده شده در شكل هاي ۱-۱ و ۱-۳ داراي قطب برجسته با سيم پيچي متمركز مي باشد شكل ۵-۱ رتوري با قطب هاي غر برجسته (استوانه اي) را نشان مي دهد.

شكل ۵-۱- مولد سنكرون دو قطبي با رتور قطب صفر

سيم پيچي ميدان توزيع شده در شيارها قرار دارد و طوري پيچيده شده تا توليد يك ميدان سينوسي در فاصله هوايي بنمايد.

بعلت مزاياي سيستم سه فاز در توليد، انتقال و مصرف، در قدرت هاي زياد از مولد هاي سنكرون سه فاز استفاده مي شود. براي توليد يك مجموعه سه فازه كه فازها به اندازه ۱۲۰ درجه الكتريكي در زمان با هم فاصله دارند بايد از سه كلاف كه ۱۲۰ درجه الكتريكي باهم فاصله دارند استفاده كرد. در شكل ۶-۱ يك ماشين دو قطبي سه فاز با يك كلاف در هر فاز را نشان مي دهد. فازها توسط N و S مشخص شده اند.

 

«فهــرست»

۱-ژنراتور سكنرون
۱-۱ ساختمان ژنراتور
۲-تحريك
۱-۲ مقدمه
۲-۲ انواع متداول تحريك
۱-۲-۲ تحريك مستقيم
۲-۲-۲- تحريك بدون جاروبك
۳-تنظيم كننده سريع ولتاژ
۴- اصول كار تنظيم كننده ها
۱-۴ بلوك دياگرام
۲-۴ اندازه گيري ولتاژ
۳-۴ ولتاژ مرجع

 

تحقیق تنظيم كننده اتوماتيك ولتاژ

نوشته تحقیق تنظيم كننده اتوماتيك ولتاژ اولین بار در فايل مارکت – بازار فايل پدیدار شد.

لطفا از لينک زير دانلود کنيد

دانلود 

فايل

کافی نت – دانلود مقاله دانشگاهی,پروژه,کارافرینی,تحقیق,پایان نامه,جزوه